TAP Details for Patan savangi
Location HW km No. : NH 69 - 55 Km Duhegaon Obdullagunj Khursapar, SH 250 - 45 Km Savner-Kelwar PS, SH 249 - 55 Km Savner - Khapa Parshini PS, SH 255 - 35 Km Savneshwar - Kalmeshwar PS , SH 267 - 15 Km Duhegaon - Kamathi Road , SH 246 - 65 Km Chavner -Narkheda PS
Telephone No. : 9923619984
Nearest Police Stn. No. : Khaparkheda PS : 07113-268126, Savner PS : 07113-232209
Near Hospital No. : Civil Hospital Savner : 07113-232279
Crane Services No. : VGR Company : 07113-2678839
Ambulance No. : 9423603005 / 07102 - 255336 / 07113 - 236062 / 0713 - 232279 / 9822690873
Helpline Highway Police : 9833498334 / 993619984 / 9420620446
Helpline No. NHAI/IRB : 9503211100 / 9503511100
    Road Map