TAP Details for Khursapar
Location HW km No. : NH 6 - 89 Km Nagpur - Amaravati Road, SH 245 - 22 Km 14 Mail to Kamleshwar , SH 248 - 90 Km Nagpur-Jalalkheda
Telephone No. : 9766549150
Nearest Police Stn. No. : Karol PS : 0712-222029 , Kalmeshwar PS : 07118-271227
Near Hospital No. : Civil Hospital , Katol : 07112-22252, Civil Hospital, Kodhali : 07112-25816, Civil Hospital, Karanja : 07156-24583
Crane Services No. : Balaji Crane Nagpur : 9373212355 , Shukla Crane Vadi : 9373871803, Yadav Crane Vadi : 9422113853
Ambulance No. : 07156-270215 / 9423063116
Helpline Highway Police : 9373709829 / 9766549157
Helpline No. NHAI/IRB : 0712-2545577
    Road Map