TAP Details for Balapur
Location HW km No. : NH6-97km Mumbai-Kolkata Road, SH 204 - 75 Km Akola-Washim, SH 198 - 31 Km Balapur-Patur, SH 24 - 40 KM Akola-Shegaon, SH 212 - 30 KM inside Murtajapur
Telephone No. : 9766549157
Nearest Police Stn. No. : PS Balapur : 07257-222120, PS Ural : 07257-226012
Near Hospital No. : Civil Hospital : 07242-434401
Crane Services No. : Deluxe Crane, Balapur : 9922171017 / 9822624162 /9822726266. Tirupati Crane, Akola : 9422161039/ 07242 - 459268
Ambulance No. : 9765377588 / 9766549157
Helpline Highway Police : 9833498334 / 9867598675
Helpline No. NHAI/IRB : 9503211100 / 9503511100
    Road Map