TAP Details for Ammani (Washim)
Location HW km No. : SH 183 - 90 KM Lonar-Pusdar Road, SH 204 - 7 KM Akola-Hingoli Road, SH 207-124KM Mehkar-Nagpur Road, SH 197- 73 Km Akola-Digras, SH 208-38 Km Resode-Malgaon, SH 209-47 Km Washim Karanja, SH 212 - 28 Km Murtijapur-Dwarva Road, SH 198 - 14 Km Patur-Balapur Road, SH 199 - 24 Km Kherda Amravati
Telephone No. : 9766549158
Nearest Police Stn. No. : Malegaon PS : 07254-231253 , Washim PS : 07252-232100
Near Hospital No. : Civil Hospital : 07252-232001
Crane Services No. : Tirupati Crane Akola : 9422161049, Janta Crane : 9881437262
Ambulance No. : 07252 - 232001 / 07252 - 232450 / 07252 - 232256
Helpline Highway Police : 9923026579
Helpline No. NHAI/IRB : 9503211100 / 9503511100
    Road Map