TAP Details for Ramtek
Location HW km No. : NH 7 - 70 Km Jabalpur-Nagpur , NH 6 - 45 Km Raipur - Nagpur , SH 254- 80 Km Pachgaon Phata - Veltur, SH 8 - 70 Km Nagpur
Telephone No. : 9158393253
Nearest Police Stn. No. : Parshivni PS : 07102-225123
Near Hospital No. : D Rama Reddy Memorial Hospital, Mansar : 07114-268227 / 07114-690703 / 9371853552
Crane Services No. : Mahendra Bhutani : 9823051744 /07109 - 288577
Ambulance No. : 07114-268002 / 07114-268227
Helpline Highway Police : 9158393253 / 9766549149
Helpline No. NHAI/IRB : 9503211100 / 9503511100
    Road Map